Sh.M.T. “Presheva” – Preshevë|KONKURSE PUNE

Lugina

Konkursi vlen nga: 03/03/2020.
SHKOLLA E MESME TEKNIKE PRESHEVA
17523 Preshevë, 15 Nëntori 100
tel. 017 / 669-130, 017/660 690
Email: shmtpr@hotmail.com

 1. Mësimdhënës i serbishtes si gjuhë joamtare për mësimdhënie në gjuhën shqipe
  2 ekzekutues
 2. Mësimdhënës në grupin e makinerisë së lëndës
  mësimdhënia në gjuhën shqipe
  3 ekzekutues
 3. Mësimdhënës i grupit të lëndëve elektroteknike
  mësimdhënia në gjuhën shqipe
  4 ekzekutues
 4. Mësimdhënësi matematikës
  mësimdhënia në gjuhën shqipe
  4 ekzekutues
 5. Mësimdhënës i grupit ekonomik të lëndëve
  mësimdhënia në gjuhën shqipe
 6. Mësimdhënës i lëndëve të grupit të trafikutmësimdhënia në gjuhën shqipe
 7. Mësimdhënësi lëndëve të grupit të trafikut
  mësimdhënie në gjuhën serbe
 8. Mësimdhënësi grupit mjekësor të lëndëve
  mësimdhënia në gjuhën shqipe
  3 ekzekutues
 9. Mësimdhënës i grupit lëndor mjekësor
  mësimdhënia në gjuhën shqipe
 10. Pastrues (ndihmës)
 11. KUSHTET: Një kandidat i cili plotëson kushtet e nevojshme të përcaktuara me nenet 139 dhe 140 të Ligjit për themelet e sistemit të arsimit dhe edukimit (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 88/2017, 27/2018, etj.) ligjet, 10/2019 dhe 6/2020). Aplikantët për pozicionet 1 deri në 8 duhet: të kenë arsimin e duhur të përcaktuar me Art. 140 dhe 142 të Ligjit për Bazat e Sistemit të Arsimit dhe Edukimit. Kandidatët për postin 9 duhet: të kenë arsimim adekuat të përshkruar në nenin 143 paragrafi 3 të Ligjit mbi Bazat e Sistemit të Arsimit dhe Edukimit. Aplikantët për postin 10 duhet: të kenë arsim bazë. KUSHTET: Aplikantët duhet të plotësojnë gjithashtu kërkesat e mëposhtme: 2) të kenë aftësi mendore, fizike dhe shëndetësore për të punuar me fëmijë dhe studentë, 3) nuk janë dënuar me një dënim të formës së prerë për një vepër penale për të cilën është shqiptuar një dënim me burg minimale së paku tre muaj , si dhe veprat penale të dhunës në familje, konfiskimi i një të mituri, neglizhenca dhe abuzimi i një të mituri ose përdhosje, për veprat e marrjes ose dhënies së ryshfetit; për krimet brenda grupit të veprave penale kundër lirisë seksuale, kundër trafikut ligjor dhe kundër njerëzimit dhe të mirave të tjera të mbrojtura nga e drejta ndërkombëtare, pavarësisht nga sanksioni penal i shqiptuar, dhe për të cilat nuk është krijuar sjellje diskriminuese në përputhje me ligjin; 4) të ketë nënshtetësi të Republikës së Serbisë, 5) të njohë gjuhën serbe dhe gjuhën në të cilën ai / ajo kryen punë edukative. Kur aplikojnë për konkurs, kandidatët u kërkohet të paraqesin dokumentacionin e duhur që vërteton përmbushjen e kushteve të përcaktuara, përkatësisht: një fotokopje të vërtetuar të diplomës së arsimit të lartë përkatës, certifikatë qytetarie, certifikatë mos gjykimi, dëshmi të njohjes së serbishtes dhe gjuhës në të cilën mësohet arsimi, punë edukative. Aplikimet mund të paraqiten brenda 15 ditëve nga data e publikimit të konkursit. Aplikimet jo të plota dhe jashtafatit, si dhe aplikacionet me fotokopje të pasiguruar, nuk do të merren në konsideratë. Aplikimet mund të dërgohen në adresën e shkollës. Vendimi për zgjedhjen e kandidatëve do të merret nga Komisionit të konkursit pasi të marrë rezultatet e vlerësimit psikologjik të kandidatëve brenda tetë ditëve nga data e intervistimit me kandidatët. Informacione të mëtejshme në lidhje me konkursin mund të merren nga sekretari i shkollës, gjatë ditëve të javës nga 10 e mëngjesit në 1 pasdite dhe me telefon në 063 / 456-071.
 12. Burimi: www.nsz.gov.rs