Ballina Lajme Sh.M. "Sezai Surroi" - Bujanoc, hap konkurse pune

Sh.M. “Sezai Surroi” – Bujanoc, hap konkurse pune

Profesor …; Teknik …; Punonjës administrativ dhe financiar

Shpallja e vlefshme nga: 17.6.2020.
SHKOLLA E MESME “SEZAI SUROI”
Bujanoc, “Migjeni” pn
Phone. 017 / 653-826

 1. Profesori i edukatës qytetare
  me 55% të kohës së punës
 2. Profesor i gjuhës serbe
  me 77.70% të kohës së punës
 3. Teknik për punën e teknikut për mirëmbajtjen e sistemit të informacionit dhe teknologjisë
  me 50% të kohës së punës
 4. Makineri, instrumenti dhe tekniku i mirëmbajtjes së instalimeve
  me 50% të kohës së punës
 5. Punonjës administrativ dhe financiar
  me 50% të kohës së punës KUSHTET: Një person mund të punësohet në bazë të neneve 139 dhe 140 të Ligjit për Bazat e Sistemit të Arsimit, me kusht që: 1. ai / ajo të ketë një arsim të përshtatshëm; 2. të ketë aftësi mendore, fizike dhe shëndetësore për të punuar me studentë; 3 nuk është dënuar me aktgjykim të formës së prerë për një vepër penale të dënueshme me burgim të pakushtëzuar prej të paktën tre muajve, si dhe për veprat penale të dhunës në familje, konfiskimin e një të mituri, neglizhencën dhe abuzimin e një të mituri ose incesti, për veprën penale të pranimit dhe dhënies së ryshfetit ; për një vepër penale nga grupi i lirisë seksuale, kundër trafikut juridik dhe kundër njerëzimit dhe të mirave të tjera të mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare, pavarësisht nga sanksioni i shqiptuar penal, dhe për të cilin nuk është vendosur sjellje diskriminuese në përputhje me ligjin, 4. ka shtetësinë e Republikës së Serbisë; 5. njeh gjuhën serbe dhe gjuhën në të cilën kryhet puna edukative. Kushtet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni provohen me rastin e punës dhe kontrollohen gjatë punës. Provat për përmbushjen e kushteve nga paragrafi 1, pikat 1), 3) -5) të këtij neni janë pjesë përbërëse e kërkesës për konkurs, dhe provat e përmendura në paragrafin 1, pika 2 të këtij neni, do të merren para lidhjes së kontratës së punës. Një mësues dhe bashkëpunëtor profesional është një person që ka fituar një arsim të lartë të përshtatshëm: 1. në studime të shkallës së dytë (studime master akademik, studime master profesional, studime të specializuara profesionale), si vijon: 1. studime të shkallës së dytë në fushën shkencore ose profesionale për lëndën përkatëse, d.m.th. grup lëndësh: 2. studime të shkallës së dytë në fushën e shkencave pedagogjike ose studime ndërdisiplinore, multidisiplinare, transdisiplinore të shkallës së dytë që ndërthurin tërësi dhe fushat e duhura shkencore ose profesionale ose fushat e shkencave pedagogjike: 2. mbi studimet themelore që zgjasin të paktën katër vjet, sipas rregulloreve rregulloi arsimin e lartë deri më 10 shtator 2005. Personi i përmendur në pikën 1, pika 1, nën-pika 2 të këtij neni duhet të ketë kryer studime të shkallës së parë në fushën shkencore ose profesionale për lëndën përkatëse, përkatësisht grupin e lëndëve. Përjashtimisht, një mësues dhe arsimtar është një person me një gradë të përshtatshme të arsimit të lartë në studimet e shkallës së parë (studime themelore akademike, d.m.th. profesionale dhe të specializuara), studime që zgjasin tre vjet ose arsim të lartë. Për pozicionin e teknikut si teknik i mirëmbajtjes së sistemit të informacionit dhe teknik i teknologjisë, kërkohet një kualifikim: shkollë e mesme – shkalla IV. Për pozicionin e teknikut të mirëmbajtjes së makinerive, instalimi i instrumenteve kërkon arsim: shkollë të mesme – shkallë IV. Për pozitën e një punonjësi administrativ, kërkohet një arsim i mesëm: shkollë e mesme, e drejta administrative, shkolla ekonomike. Afati i fundit për të aplikuar në konkurs është 8 ditë nga dita e publikimit në gazetën “Poslovi”, dhe përmes komunitetit të punësimit Bujanovac. Aplikimet e vonuara dhe jo të plota nuk do të merren parasysh. Një aplikim i plotë konsiderohet të jetë një aplikim që përmban: dëshmi të shtetësisë (çertifikatë e shtetësisë, d.m.th. çertifikatë lindjeje); procesverbal / fotokopje e çertifikuar e diplomës së arsimit të fituar; procesverbal / fotokopje e çertifikuar e dokumentit për dhënien e provimit të licencës, d.m.th. provim profesional; njohuri për gjuhën serbe dhe gjuhën në të cilën kryhet puna edukative; mosndëshkimi me aktgjykim të formës së prerë për një vepër penale për të cilën është shqiptuar dënim i pakushtëzuar me burg të paktën tre muaj, as për veprat penale të dhunës në familje, konfiskim i të miturit, neglizhencë dhe abuzim ose incest, për veprën penale të pranimit të ryshfetit ose dhënies së ryshfetit, për një vepër penale nga grupi i veprave penale kundër lirisë seksuale, kundër trafikut ligjor dhe kundër njerëzimit dhe të mirave të tjera të mbrojtura nga e drejta ndërkombëtare, pavarësisht nga sanksioni penal i shqiptuar; prova e mos-dënimit dhe sjelljes jodiskriminuese. Vërtetimi i përmbushjes së kushteve të përmendura në nenin 139 paragrafi 1 i këtij neni vërtetohet me rastin e punës dhe kontrollohet gjatë punës. Vërtetimi i përmbushjes së kushteve nga neni 139, paragrafi 1, pikat 1), 3) -5) janë pjesë përbërëse e kërkesës për konkurs, dhe prova nga paragrafi 1, pika 2 e këtij neni merret para lidhjes së kontratës së punës. Kandidatët paraqesin dokumentacionin e plotë në shkollën e mesme “Sezai Suroi”, Miđeni bb, Bujanovac. Dokumentacioni i paplotë dhe i marrë me kohë nuk do të merret në konsideratë. Më shumë informacione rreth konkursit mund të merrni nga sekretari i shkollës, numri i telefonit: 017 / 653-826, 063-8869032. Shënim: klasa në shkollë zhvillohet në gjuhën shqipe.
 6. Burimi www.nsz.gov.rs
- Artikull i sponzorizuar -

në fokus

K.F. Lugina me vuajtje merr 3 pikë të rëndësishme

Java e 3-të e Ligës së Rrethit të PçinjesK.F.Lugina 2-1 ĆelikGolashenues:Kamber Kamberi 1x ...

Çfarë Ndodh Me Mëlçinë Nëse Pini Dy Filxhanë Kafe Në Ditë

Ka ditë kur mëngjesi nis me aq vrull sa një filxhan kafe nuk mjafton dhe menjëherë rrufit të dytin.Kafeja është një nga...

Pse kolliteshin malësorët, kur ecnin natën vetëm?

Studiuesit*, sidomos ata të angazhuar me përparësi në analizat krahasimore ndërmjet sistemeve kulturore, kanë vërejtur se në shumë kultura e kollitura e...

“Klubi i leximit” një projekt i suksesshëm i Zyrës për të rinj

Pas përfundimit të projektit LetsColorPresheva dhe Shkollës Verore, Zyra për të rinj ka filluar me Klubin e Leximit. Sipas koordinatorit Altin Boriçi...