Lajmërim i Qendrës për punë sociale Preshevë lidhur me COVID – 19

Lugina

Lajmërim për opinionin

Bazuar në vendimin e qeverisë së Republikës së Serbisë, me qëllim të mbrojtjes më efikase të gjithë qytetarëve dhe shfrytëzuesve në Qendrën për punë sociale për parandalimin e virusit COVID-19 ky institucion shpallë këtë lajmrim.

Luten të gjithë shfrytëzuesit që ti shmangen ardhjes pa nevojë në Qendrën për punë sociale në Preshevë.

Çdo të drejtë nga fushëveprimi i Qendrës munden të na paraqiten edhe përmes e-mail adresës zyrtare presevo.csr@minrzs.gov.rs
Për informacione dhe këshilla rreth realizimit të ndonjë të drejte për mbrojtje sociale mundeni të na kontaktoni edhe përmes telefonit fiks 017/669-969 nga ora 07-15

Në Preshevë
13.03.2020

Qendra për punë sociale