Komuna e Preshevës/ THIRRJE PUBLIKE Për mbështetje financiare, penzionsitëve mbi moshën 65 vjeçare me vendbanim në territorin e komunës së Preshevës

Lajme LuginaMASA 2: Mbështetja financiare përpenzionsitët mbi moshën 65 vjeçare “Pako Emergjente Presheva 2021”, ka për qëllim mbështetjen financiare dedikuar penzionistëve që po kalojnë në vështërsi finaciare për shkak të situatës së emergjencës të shkaktuar nga Covid-19.

Duke marë parasysh kapacitetet financiare, Komuna e Preshevës pensionistëve mbi moshën 65 vjeçarë,do te kenë fokus afat gjatë për të stimuluar rimëkëmbjen.

Vlera e ndihmës financiare do të përcaktohet varësisht aplikuesëve për te përfituar nga kjo pako,gjithësej shuma e përgjithshme e mjetëve do të jetë 5.000.000.00 din që do të përpjestohet me numrin e përgjithshëm të aplikuesve.

KUSHTET PËR APLIKIM:

1.Emri dhe mbiemri dhe adresa e banimit
2.Numri personal dhe numri letërnjoftimit
3.Llogarija Bankare
4.Dëshmi të pensionit
5.Numri kontaktues

Metoda dhe afati i aplikimit:

Penzionistët të cilët i plotësojnë kushtet për aplikim të përshkruara më lartë mund të konkurojnë duke klikuar në linkun e mëposhtëm.

https://forms.gle/SReebsq4WLdoukXM7

Afati fundit i paraqitjes 31.Mars.2021 ora 14:00.
Paraqitjet e pakompletuara dhe pas afatit nuk do të shqyrtohen nga ana e komisionit.